Thursday, 1 June 2017

Informació sobre les PAU


Estructura i Calendari de les PAU

Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) o Selectivitat són unes proves idèntiques per a tot l'alumnat de Catalunya, amb l'objectiu de valorar la maduresa académica, els coneixements i les competències que heu adquirit durant l'etapa de Batxillerat i que donen accés als estudis universitaris de grau.

Hi ha dues convocatòries, una ordinària al juny i una d'extraordinària al setembre.

No hi ha limit de convocatòries per superar les PAU, i sempre que vulguis et pots presentar a millorar nota, tenint en compte que sempre es guardarà la millor nota de totes les vegades que t'haguis presentat. 

Preguntes freqüents (05/05/2017)

Com són les proves?
La prova té dues fases

 • Fase General (obligatòria) : què hauràs de superar per accedir a la universitat. Està formada per 5 exercisis: 
  • llengua catalana i literatura
  • llengua castellana i literatura
  • llengua estrangera
  • història de la filosofia o historia ( una de les dues a escollir)
  • matéria comuna d'opció a triar entre: matemàtiques, matemàtiques aplicades a les ciències socials, llatí, història i fonaments de les arts / història de l'art.
 • Fase específica ( voluntària) per pujar la nota obtinguda en la fase general. En aquesta fase, podràs examinar-te d'un màxim de tres exercisis, que corresponen a matèries de modalitat associades a la branca de coneixement dels estudis universitaris de grau que vulguis cursar.D'aquests exercisis només es tindran en compte els dos en que haguis obtingut millor qualificacions. Aquest any la matèria comuna d'opció de la fase general també compta com a matèria de fase específica. 
Tota la informació sobre les PAU es pot trobar a la pàgina Universitat i Recerca


Quin es el calendari de les proves?

Horari del tribunal ordinariHorari del tribuna TOE (Dislèxia, TDA,TDAH)


El lloc de les proves es farà públic a partir del 9 de juny. 
Properament farem una tutoria per explicar el funcionament de les PAU amb més detall. 


No comments:

Post a Comment