Thursday, 1 June 2017

Qualificació de les PAU i nota d'accés

Tots els exercisis es qualifiquen amb una puntuació de 0 a 10.

Nota de la fase general : la qualificació global que s'obté de calcular la mitjana aritmètica dels cinc exercisis. Per poder-ne fer la mitjana, és indispensable obtenir una qualificació igual o superior a 4 punts.

Nota de la fase específica: cada matèria d'aquesta fase s'avalua de forma independent i es considera superada amb una nota mínima de 5 punts. 
  • Nota d'accés: la prova d'accés a la universitat es considera superada si s'obté una nota igual o superior a 5 punts.  Aquesta nota és  mitjana ponderada del 60% de  la nota de l'expedient de batxillerat i el 40% de la qulificació de la fase general de les PAU. 

       Aquesta nota ( mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. En canvi, les 
      qualificacions de la fase específica només valdran per dos cursos acadèmics.

Nota d'accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG

  • Nota d'admissió ( d'un mínim de 5 i un màxim de 14) és la nota que utilitzen les universitats per adjudicar les places als estudis en què el nombre de sol.licituds supera el nombre de places ofertades. 


       Aquesta nota s'obté sumant la nota d'accés  i les dues millors qualificacions   
       de les matèries superades en la fase específica, degudament ponderades , 
       segons el valor (0,1 o 0,2) que otorgui cada centre a aquestes matèries. 

Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2


El document acreditatiu de la superació de les proves es podrà descarregar a partir del 28 de juny des d'aplicatiu accesnet.cat
No comments:

Post a Comment